Wsparcie techniczne

Doświadczenie w świadczeniu usług projektowo - doradczych
w zakresie wsparcia technicznego

 1. Studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rajgrodzie" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska;
 2. Plan Odnowy Miejscowości Supraśl na lata 2008-2013
 3. Plan Odnowy Miejscowości Sidra na lata 2008-2013
 4. Studium wykonalności w w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, „Utworzenie Europejskiego Centrum Badań Lasów Naturalnych w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej”
 5. Przygotowanie wniosku i biznes planu w ramach III Osi priorytetowej Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, tytuł projektu: Budowa Centrum Integracji Europejskiej, zleceniodawca: Hotel Unibus Sp. z o.o.
 6. Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania „Chrońmy niezwykłą urodę Haciek” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Projektu „Kraina Żubra”;
 7. Studium wykonalności dla projektu "Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
 8. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
 9. Wniosek o dofinansowanie projektu "Centrum Integracji Europejskiej" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddz. 3.2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Inwestor: Hotel Unibus Sp. z o.o.;
 10. Strategia Rozwoju Gminy Białowieża  z uwzględnieniem turystyki na lata 2008-2013
 11. Studium wykonalności dla projektu "Budowa bulwaru wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Supraśl - zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul. Konarskiego" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
 12. Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania „Chrońmy niezwykłą urodę Haciek” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Projektu „Kraina Żubra”;
 13. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Ogrodniczkach" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji;
 14. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu "Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Sobolewo" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji;
 15. Studium wykonalności dla projektu pt.: Kreacja marki turystycznej województwa podlaskiego oraz zintegrowany program jej promocji”, przygotowywanego do ZPORR, w ramach działania 1.4.
 16. Opinia o innowacyjności technologii i jej oddziaływaniu leczniczym, dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1.
 17. Ekspertyza na temat oddziaływania inwestycji na środowisko dla celów aplikowania
  o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1.
 18. Opracowanie elementów studium wykonalności wraz z kreacją marki zakładu przyrodoleczniczego uzdrowiska w Supraślu (PHARE).
 19. Analiza finansowa i ekonomiczna projektu pt.: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.
 20. Plan Rozwoju Miejscowości Supraśl do ZPORR.
 21. Sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z działania 2.3. SPO WKP, dla projektu dotyczącego budowy linii technologicznej do produkcji minibrykietu typu pellet z trocin (o wydajności 1 tona/h).
 22. Studium wykonalności inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej w Sobolewie, woj. podlaskie, w ramach ZPORR.
 23. Studium wykonalności inwestycji polegającej na budowie szkoły podstawowej w Ogrodniczkach, woj. podlaskie, w ramach ZPORR.
 24. Studium wykonalności inwestycji drogowych w gminie Supraśl, w ramach ZPORR.
 25. Opracowanie Raportów o Oddziaływaniu na środowisko dla budowy Zakładu Fermentacji Odpadów Organicznych w Mońkach – Załącznik do wniosku o dotację z Funduszu Spójności.
 26. Opracowanie Raportów o Oddziaływaniu na środowisko dla budowy Składowiska Odpadów Komunalnych i Sortowni Odpadów Komunalnych oraz Kompostowni Odpadów Organicznych w Augustowie - Załącznik do wniosku o dotację z Funduszu Spójności.

Doświadczenie w zakresie wdrażania norm jakości

 1. Dokumentacja systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w Hotelu „Branicki”
  w Białymstoku [2007]