Fundusze Unijne

Doświadczenie w świadczeniu usług projektowo - doradczych
w zakresie wsparcia technicznego

1.Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rajgrodzie" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska;
2. Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Budowa bulwaru wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Supraśl - zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul. Konarskiego" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
3. Opracowanie Studium wykonalności w w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”,  „Utworzenie Europejskiego Centrum Badań Lasów Naturalnych w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej”
4. Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Przebudowahali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
5. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Przebudowahali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
6. Przygotowanie wniosku i biznes planu w ramach III Osi priorytetowej Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, tytuł projektu: Budowa Centrum Integracji Europejskiej, zleceniodawca: Hotel Unibus Sp. z o.o.
7. Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania „Chrońmy niezwykłą urodę Haciek” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Projektu „Kraina Żubra”;
8. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Ogrodniczkach" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji;
9. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu "Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Sobolewo" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji;
10. Biznesplan dla celów uzyskania kredytu inwestycyjnego dla projektu “Fabryka Nastrojów Sport & Music Club w Augustowie”
11. Biznesplan dla celów uzyskania kredytu inwestycyjnego dla Hotelu “Warszawa”
w Augustowie
12. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pt.: Kreacja marki turystycznej województwa podlaskiego oraz zintegrowany program jej promocji”, przygotowywanego do ZPORR, w ramach działania 1.4.
13. Opinia o innowacyjności technologii i jej oddziaływaniu leczniczym, dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1.
14. Ekspertyza na temat oddziaływania inwestycji na środowisko dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1.
15. Opracowanie elementów studium wykonalności wraz z kreacją marki zakładu przyrodoleczniczego uzdrowiska w Supraślu (PHARE).
16. Wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej projektu pt.: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC.
17. Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Supraśl do ZPORR.
18. Sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z działania 2.3. SPO WKP, dla projektu dotyczącego budowy linii technologicznej do produkcji minibrykietu typu pellet z trocin (o wydajności 1 tona/h).
19. Opracowanie studium wykonalności inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej w Sobolewie, woj. podlaskie, w ramach ZPORR.
20. Opracowanie studium wykonalności inwestycji polegającej na budowie szkoły podstawowej w Ogrodniczkach, woj. podlaskie, w ramach ZPORR.
21. Opracowanie studium wykonalności inwestycji drogowych w gminie Supraśl, w ramach ZPORR.

Doświadczenie  w zakresie świadczenia usług szkoleniowych

Przeprowadzenie serii warsztatów praktyczno-teoretycznych oraz terenowych dla uczestników projektu "Centrum Zielonych Technologii" w temacie EKOTURYSTYKA (projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL).

EKOTON w latach 2005 - 2008 koordynował na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu "Centrum Zielonych Technologii" - temat EKOTURYSTYKA. Współpraca z tą samą grupą 72 beneficjentów trwała blisko 2 lata i okazała się niezwykle owocna (łącznie zrealizowano ok. 260 godzin szkoleniowych w trzech obszarach geograficznych). W oparciu o zgromadzone doświadczenia projektu CZT IW EQUAL oraz krajowe wytyczne z zakresu budowy programów nauczania i podnoszenia kwalifikacji opracowano model szkoleniowy w ekoturystyce oraz „Poradnik - model dobrych praktyk w zakresie wdrażania markowych produktów turystycznych opatrzonych znakiem ECO na przykładzie ekoturystyki".

EKOTON jest członkiem założycielem "Klastra Zielonych Technologii".

Koordynacja i organizacja szkoleń dla branży turystycznej w ramach projektu "Turystyka-wspólna sprawa".


W latach 2006-2007 zespół EKOTON we współpracy z DGA S.A.
z sukcesem skoordynował w woj. podlaskim największy w Polsce program szkoleniowy EFS RZL o nazwie "Turystyka - wspólna sprawa".

Historyczny wynik realizacji szkoleń na poziomie przekraczającym 3100 uczestników branżowych - jest liczbą ok. 4-krotnie większą od dotychczas notowanych wskaźników.