Ochrona Środowiska

Kluczowi klienci:

  

     

    

         

Doświadczenie w świadczeniu usług projektowo - doradczych
w zakresie ochrony środowiska

 1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej Nr 8 wraz z przełożeniem drogi krajowej Nr 63
 2. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia związanego
  z rozbudową drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka – Przewalanka
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku z parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach Nr ewid. gr. 1018/1, 966, 1015, 1018/4
  w Białymstoku
 4. „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polecającego na budowie ul. Myśliwskiej odcinek od nowego przebiegu ul. Borsuczej do ul. KD-7L, ul. Solnickiej odcinek od nowego przebiegu ul. Borsuczej do ul. KD-7L, ul. KD-7L odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej wraz ze skrzyżowaniami i wlotami ulic bocznych na terenie miasta Białegostoku, przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, oraz budowa fragmentu rowu odwadniającego wraz z oczyszczeniem i umocnieniem istniejącego rowu na odcinku od nowego przebiegu ul. Borsuczej do ul. KD-7L"
 5. „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polecającego na budowie przedłużenia ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Wysockiego wraz ze skrzyżowaniami i wlotami ulic bocznych na terenie miasta Białegostoku, przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury oraz budowie wiaduktu pod torami kolejowymi, mostu i przepustów".
 6. Program Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008 - 2011, z perspektywą na lata 2012 - 2015, woj. podlaskie
 7. Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego Miasta Białegostoku do roku 2015
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedsięwzięcia polegającego na hodowli brojlera, zlokalizowanego na gruntach Miasta Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
 9. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019
 10. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Siemiatyckiego na lata 2008 – 2011
 11. Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów
 12. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Podlaskiego za lata 2003 - 2006
 13. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Gródek za lata 2007 - 2008
 14. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010
 15. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Ferma Drobiu Wiesław Żmiejko, Ruda, gm. Krypno
 16. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu Adama Toczko w miejscowości Żurobice
 17. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w miejscowości Tymianka, gm. Nurzec Stacja
 18. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Ferma Drobiu Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, PAMAL Sp. z o. o.
 19. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu o obsadzie 22000 brojlera wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Hodowlanego w Kolnie, powiat kolneński, województwo podlaskie
 20. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w miejscowości Tymianka, gm. Nurzec Stacja
 21. Raport z audytu ekologicznego dla firmy Key Company Sp. z o. o.
 22. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla firmy Key Company Sp. z o. o.
 23. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Key Company Sp. z o. o.
 24. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu pięciu kurników, każdy o powierzchni użytkowej 1800 m2, do hodowli drobiu (brojlera), zlokalizowanych na działkach nr 581, 582/1, 582/2 położonych w miejscowości Ostrówki, Gmina Wohyń, powiat radzyński, woj. lubelskie,
 25. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania hal magazynowych na hale produkcyjne w Zakładzie PRONAR w Strabli, gm. Wyszki, działka nr 393
 26. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Białowieża na lata 2008 -2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019
 27. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku naprawy sprzętu i maszyn rolniczych na dwa stanowiska z garażem wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 138/5 w obrębie geodezyjnym Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny
 28. Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007 – 2032,
 29. Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Grajewskiego na lata 2007 – 2032,
 30. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grajewskiego na lata 2007 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2018,
 31. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Drobiu Halasy o 2 budynki inwentarskie do hodowli brojlera o obsadzie 30 600 stanowisk każdy, zlokalizowane na działce numer 149/3 w miejscowości Zaścianki,
 32. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 Mg/h w Hryniewiczach gm. Juchnowiec Kościelny na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 90/1, 141/5, 395 obręb Olmonty, 
 33.  Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 – 2006 dla Miasta i Gminy Ciechanowiec, 
 34. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Gospodarstwo Rolne Michał Szaciło, Zdroje, gm. Czarna Białostocka,
 35. Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb Fermy Drobiu zlokalizowanej na działkach 1028/3, 1028/4 i 1028/5 w miejscowości Ryboły,
 36. Badanie natężenia ruchu oraz analiza prognozy ruchu na ulicach: Brzozówka, Spółdzielcza, 11 Listopada, w miejscowości Supraśl, Leszczynowa i Jodłowa,
  w miejscowości Grabówka, Rybacka, w miejscowości Sobolewo dla potrzeb sporządzenia Studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013,
 37. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów dla Firmy LH Serwis Komputerowy, Krzysztof Karczewski, Białystok. 
 38. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2010 z perspektywą do 2018 roku (aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami).
 39. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Kolno na lata 2007 – 2010 z perspektywą do 2018 roku (aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami). 
 40. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rutki za lata 2004-2006.
 41. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ciechanowiec za latach 2004 – 2006.
 42. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Kolno za latach 2004 – 2006.
 43. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny za latach 2004 – 2006.
 44. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gródek za latach 2004 – 2006.
 45. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Jedwabne za latach 2004 – 2006.
 46. Opracowanie „Planu Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Miasta Białegostoku na lata 2006-2032” wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest z terenu Białegostoku”.
 47. Opracowanie "Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lipsk na lata 2007-2032".
 48. Opracowanie "Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2032 oraz przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”. 
 49. Opracowanie "Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kolno na lata 2006-2032".
 50. Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska rolniczego na działce oznaczonej nr geod. 671, położonej w Białowieży w obrębie Zastawa Krzyże, wraz z raportem NATURA 2000.
 51. Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu pięciu kurników każdy na działkach nr geod. 581, 582/1, 582/2 w miejscowości Ostrówki, gmina Wohyń, województwo lubelskie.
 52. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC – FERMY TRZODY CHLEWNEJ Woroniec.
 53. Koordynacja tematu EKOTURYSTYKA w ramach Projektu Centrum Zielonych Technologii realizowanego w ramach Programu EQUAL z EFS, gdzie EKOTON jest jednym z partnerów projektu.
 54. Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie Zielonych Płuc Polski. 
 55. Referat na seminarium – „Problematyka postępowania z azbestem” – październik 2006 r.
 56. Referat nt. azbestu – 5 czerwca 2006 r. – Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.
 57. Referat na seminarium dot. azbestu – 26.04.2007 r. Białystok. 
 58. Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Mieście Kolno.
 59. Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Gminie Jedwabne. 
 60. Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Gminie Juchnowiec Kościelny. 
 61. Opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC
  w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Michał Kryczka 08-331 Sabnie. 
 62. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej Fermy Drobiu Halasy. 
 63. Opracowanie wniosku IPPC dla Fermy Drobiu w Rybołach.
 64. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej hali magazynowo-produkcyjnej z budową dwóch zbiorników na cement o pojemności 60 ton i budowy dwóch zbiorników na kruszywo o pojemności 30 ton na działkach nr geod. 52, 53 we wsi Hołówki Małe Gm. Juchnowiec Kościelny”.
 65. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, znajdującej się we wsi Uhowo, Gmina Łapy.
 66. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC polegającej na hodowli drobiu - Ferma Drobiu Adam Smolańczuk, Runice 43, 17-312 Drohiczyn.
 67. Opracowanie: „Wniosku o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu MARPOL S.A. , Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin”.
 68. Opracowanie aktualizacji wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę w miejscowości Górskie Ponikły Stok 50, Gmina Rutki, woj. podlaskie – EKO - STOK Sp. z o.o.
 69. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Galerii Handlowo-Usługowej z Garażami na terenie położonym przy ul. Boh. Monte Cassino w Białymstoku 33. Opracowanie wniosku o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Wyrobów Runowych "BIRUNA" S.A. z siedzibą w Wasilkowie, ul. Nadrzeczna 22.
 70. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie i eksploatacji instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych typu AMMANN o wydajności 160 Mg/h w Hryniewiczach gm. Juchnowiec Kościelny na częściach działek o numerach ewidencyjnych: 90/1, 141/5, 395 obręb Olmonty – Strabag. 
 71. Opracowanie: Wniosku o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.
 72. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu suszarni ziaren słonecznika w budynku zlokalizowanym na działce nr 6060/2.
 73. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gospodarstwa prowadzącego hodowlę drobiu i bydła na działkach nr 88/4, 82/5, 92 w miejscowości Trześcianka, Gmina Narew.
 74. Wykonanie analizy środowiskowej pt.: "Stan ochrony środowiska na obszarze szlaku wodnego PISA-NAREW" - na potrzeby "Strategii rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW".
 75. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu produkcji- technologii recyklingu/adaptacji hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym/ na działkach oznaczonych nr geod. 1578/74, 1578/75 w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7.
 76. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko obszaru Natura 2000, przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu produkcji- technologii recyklingu/adaptacji hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym/ na działkach oznaczonych nr geod. 1578/74, 1578/75 w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7, położonych w obszarze Natura 2000 (PLB 200003 - Puszcza Knyszyńska), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków i ich siedlisk, wymienionych w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 229).
 77. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji drobiarskiej - kur niosek w miejscowości Zgliczyn Glinki 59 Gospodarstwo Rolne Teresy i Stanisława Ząbkiewicz. 
 78. Przygotowanie opracowania współfinansowanego przez Ministerstwo Gospodarki pt.: „Systemu ułatwień i wzorcowych rozwiązań dla rozwoju proekologicznej infrastruktury turystycznej w Polsce”.
 79. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Gminy Juchnowiec Kościelny.
 80. Opracowanie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Powiatu Białostockiego.
 81. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Gminy Bielsk Podlaski.
 82. Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla Gminy Bielsk Podlaski.
 83. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Miasta Bielsk Podlaski.
 84. Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla Miasta Bielsk Podlaski.
 85. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji drobiarskiej - Ferma Drobiu w Narwi - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ‘ROLMAK’ w Makówce.
 86. Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i zmianie funkcji istniejących budynków gospodarczych na potrzeby zakładu stolarskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o nr geod. 29/2, kol. Porosły 13, gmina Choroszcz.
 87. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu produkcji betonu towarowego na działkach o nr ewid. 261/16 i 261/8 w obrębie Choroszcz przy ul. Zaczerlańskiej”, z wyłączeniem Raportu NATURA 2000, który został opracowany oddzielnym dokumentem dla RAK-BUD s.c. 
 88. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko obszaru Natura 2000, zgodnie
  z ustawą o Ochronie Przyrody z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.92.880 ze zm.) przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu produkcji betonu towarowego na działkach o nr ewid. 261/16 i 261/8 w obrębie Choroszcz przy ul. Zaczerlańskiej, położonych w obszarze NATURA 2000 (PLB200001 – Bagienna Dolina Narwi), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków i ich siedlisk, wymienionych w załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 229) dla RAK-BUD s.c.
 89. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego wraz z galwanizernią, zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 238/1, 240/1, 242/1, 244/1 w obrębie Sienkiewicze Gm. Choroszcz dla GAL-TOM Zakład Nakładania Powłok Ochronnych - ślusarstwo Tomasz Zdrodowski.
 90. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu wytwarzającego lekkie kruszywa budowlane z wykorzystaniem popiołów elektrownianych na działkach o nr ewidencyjnych 377, 378 we wsi Sowlany, Gmina Supraśl”, z wyłączeniem Raportu NATURA 2000 dla LSA spółka jawna.
 91. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC polegającej na hodowli drobiu - Ferma Drobiu Mońki Daniel Biedrzycki.
 92. Opracowanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie/dostosowaniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem zbierania pojazdów i zakładem przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 1032, w Łapach przy ul. Wodociągowej 21.
 93. Opracowanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku biurowego z halą produkcyjno-magazynową z częścią socjalną, zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali produkcyjnej na halę magazynową wraz z jej rozbudową o pomieszczenia magazynowe oraz budowie trzech budynków namiotowych z przeznaczeniem na magazyn na działkach nr geod. 1/10, 2/4, 9/14, 41/2, 42, 371/22, 371/25, 371/26, 371/37, 371/65, 371/71, 371/70 w Kleosinie” dla KAN Sp. z o. o.
 94. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę w miejscowości Górskie Ponikły Stok 50, Gmina Rutki, woj. Podlaskie dla EKO - STOK Sp. z o. o.
 95. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Zakładu nr 2 w Narwi wraz z raportem NATURA 2000” dla PRONAR Sp. z o. o.
 96. Opracowanie "Przeglądu ekologicznego dla instalacji IPPC w PMB S.A. w Białymstoku".
 97. Opracowanie "Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC
  w PMB S.A., ul. Pozioma 2 w Białymstoku składającej się z: instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę oraz instalacji do produkcji produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton gotowych wyrobów na dobę”.
 98. Opracowanie raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym i portiernią oraz budowa stacji paliw na działkach nr 114/2, 114/3, 114/4 w Narewce”, PRONAR Sp. z o.o.
 99. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - Ferma Drobiu Kołodzież, Gmina Mońki, Daniel Biedrzycki.
 100. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej w Wytwórni Pasz i Mączek Mięsno-Kostnych Jan Laskowski w Nowej Wsi Ełckiej.
 101. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - Ferma Drobiu M.M. Świerżewscy, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie.
 102. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji polegającej na hodowli trzody chlewnej na fermie w Juchnowcu Górnym.
 103. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji polegającej na hodowli trzody chlewnej na fermie w Szczytach Nowodworach.
 104. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera na Fermie Drobiu M.M. Świerżewscy, Piątnica.
 105. Opracowanie elementów "Programu rozwoju turystyki w województwie lubuskim na lata 2002-2006" w zakresie aktualnego stanu ochrony środowiska.
 106. Opracowanie informacji o przedsięwzięciu dla projektowanej rozbudowy i modernizacji ubojni, M. Śliwowski, gmina Łapy.
 107. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera na Fermie Drobiu K. Poliński w Świerzbieniach, woj. podlaskie.
 108. Ekspertyza na temat oddziaływania inwestycji na środowisko dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1.
 109. Wykonawca ekspertyz dot. aspektów środowiskowych w zakresie oddziaływania inwestycji SPA Dr Irena ERIS w Wysokiej Wsi, gmina Ostróda.
 110. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Bobrowa III i Bobrowa, na środowisko obszaru NATURA 2000 w zakresie Dyrektywy Ptasiej, (PLB200003 – Puszcza Knyszyńska), że szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków i ich siedlisk, wymienionych w załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 229).
 111. Sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego z działania 2.3. SPO WKP, dla projektu dotyczącego budowy linii technologicznej do produkcji minibrykietu typu pellet z trocin (o wydajności 1 tona/h).
 112. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera, Ferma Drobiu Wojciech Wiliński Kolno, woj. podlaskie. 
 113. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera w Gospodarstwie Rolnym Wojski, L. Prończuk, woj. podlaskie. 
 114. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kur niosek w Gospodarstwie Rolnym A. Ząbkiewicz, Zgliczyn Glinki, woj. mazowieckie.
 115. Opracowanie dokumentu, pt.:" Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku magazynowego na kurnik do chowu gęsi w ilości 208 DJP, Gmina Gródek, woj. podlaskie.
 116. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wincencie J. Banaś, woj. podlaskie.
 117. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wincencie J. Wilińska, woj. podlaskie.
 118. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu J. Banaś w Kościerzynie, woj. pomorskie.
 119. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Flexodruku "DRUKPOL" Zakładu Pracy Chronionej.
 120. Opracowanie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Powiatu Białostockiego.
 121. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rozwiązań systemu zagospodarowania ścieków dla obszarów atrakcyjnych turystycznie.
 122. Opracowanie Raportów o Oddziaływaniu na środowisko dla budowy Zakładu Fermentacji Odpadów Organicznych w Mońkach – Załącznik do wniosku o dotację
  z Funduszu Spójności.
 123. Opracowanie Raportów o Oddziaływaniu na środowisko dla budowy Składowiska Odpadów Komunalnych i Sortowni Odpadów Komunalnych oraz Kompostowni Odpadów Organicznych w Augustowie - Załącznik do wniosku o dotację z Funduszu Spójności.
 124. Przygotowanie opracowania współfinansowanego przez Ministerstwo Gospodarki pt.: „Systemu ułatwień i wzorcowych rozwiązań dla rozwoju proekologicznej infrastruktury turystycznej w Polsce”. 
 125. „Opracowanie opinii ustalającej rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów rolnych z uwzględnieniem analizy chemicznej pobranych próbek gleby na zdegradowanej działce, położonej w Zambrowie, woj. podlaskie.
 126. Opracowanie informacji niezbędnej do zgłoszenia organom ochrony środowiska przedsięwzięcia zgodnie z art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) dotyczy fermy gęsi w miejscowości Średzińskie, Gmina Suraż, Powiat Białostocki.
 127. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy Stacji Paliw w Ciechanowcu do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 128. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy chlewni w miejscowości Brzozowo Muzyły, Gmina Poświętne.
 129. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy chlewni w Dzierżkach, Gmina Poświętne.
 130. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy obory (nowy budynek obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsady 241 DJP) wieś Kamińskie Wiktory.
 131. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy węzła betoniarskiego w Kaliszu.
 132. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy chlewni
  w miejscowości Roszki Wodźki, gmina Łapy.
 133. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Produkty Sp. z o.o. w Białymstoku.
 134. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Produkty Sp. z o.o. w Suwałkach.
 135. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Produkty Sp. z o.o. w Siedlcach.
 136. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Polska Sp. z o.o. w Bełchatowie. 
 137. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Polska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
 138. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO Polska Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.
 139. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO POLSKA Sp. z o.o. w Krakowie. 
 140. Opracowanie Programu gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO POLSKA Sp. z o.o. w Tychach.
 141. Wykłady na seminarium zorganizowanym przez Starostwo Powiatu Białostockiego „Gospodarka odpadami w świetle integracji z Unią Europejską“.
 142. Wykłady na seminarium zorganizowanym przez Starostwo Powiatu Białostockiego „Znaczenie edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości młodzieży szkolnej”.
 143. Szkolenia dot. przepisów ochrony środowiska dla ubiegających się o uprawnienia budowlane – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Białystok.
 144. Udział w międzynarodowym projekcie „Lokale Agenda 21- Narew” dotyczącym wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na terenie gmin położonych w obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego.