Gospodarka turystyczna

Doświadczenie w świadczeniu usług projektowo - doradczych
w zakresie gospodarki turystycznej

 1. Koordynacja tematu EKOTURYSTYKA w ramach Projektu Centrum Zielonych Technologii realizowanego w ramach Programu EQUAL z EFS, gdzie EKOTONbył jednym z partnerów projektu.
 2. Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie Zielonych Płuc Polski.
 3. Usługi doradcze: Analiza trasy turystycznej Via Baltica pod kątem usług turystycznych wraz z kreacją liniowego produktu turystycznego, PART S.A.
 4. Markowy produkt turystyczny „Podlaski Szlak Bociani”, PART S.A.
 5. Markowy produkt turystyczny „Europejska wieś bociania”, PTOP.
 6. Program rozwoju markowego produktu turystycznego dla miasta Białystok, jako modelowego rozwiązania dla budowy marki miasta.
 7. Konsultacje Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 8. Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych „Zielonych Szkół” wraz z kartami pracy i materiałami dodatkowymi dla nauczycieli, PART S.A.
 9. Opracowanie "Koncepcji promocji różnorodności biologicznej północno-wschodniej Polski" wraz z prezentacją w Ministerstwie Środowiska, Fundacja Ekonomistów Środowiska, Finansowanie: Ministerstwo Środowiska.
 10. Opracowanie biznes planu dla celów uzyskania kredytu inwestycyjnego dla projektu "Fabryka Nastrojów Sport &Music Club" w Augustowie, "Fabryka Nastrojów Sport &Music Club s.c."
 11. Opracowanie II części studium wykonalności dla projektu pt.: Kreacja marki turystycznej województwa podlaskiego oraz zintegrowany program jej promocji”, przygotowywanego do ZPORR, w ramach działania 1.4., Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 12. Wykłady na szkoleniu zawodowym pt.: "Pracownik biura podróży" skierowanym do bezrobotnych PUP w Bielsku Podlaskim, woj. Podlaskie, RCS. Sp. z o.o. PUP Bielsk Podlaski.
 13. Referat na seminarium „Tworzenia wizerunku regionów w oparciu o nowe trendy rynkowe i nową strategię wsparcia marketingowego turystyki na lata 2007-2013”, Fundacja Ekonomistów Środowiska Finansowanie: Ministerstwo Środowiska.
 14. Opracowanie elementów "Programu rozwoju turystyki w województwie lubuskim na lata 2002-2006" w zakresie aktualnego stanu ochrony środowiska, PART S.A.
 15. Wykonanie części badawczej prac związanych z opracowaniem „Strategii zintegrowanego markowego produktu turystycznego KANAŁ AUGUSTOWSKI jako elementu produktu międzynarodowego”, PART S.A., Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 16. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 serii wykładów szkoleniowych i moderowanie warsztatów z tworzenia produktów turystycznych w ramach projektu "Akademia Produktu Turystycznego”: 1) Standardy jakości, normy ISO i HACCP w turystyce 2) Zarządzanie informacją, Public Relations w turystyce, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 17. Szkolenie na temat obecnych źródeł finansowania produktów turystycznych oraz nowych możliwości w świetle NPR 2007-2013, Łódzka Regionalna Organizacja Turystyczna.
 18. Przygotowanie i przeprowadzenie serii 12 konsultacji szkoleniowych z zakresu tworzenia produktów turystycznych w województwie podlaskim, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie:Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Samorząd Województwa Podlaskiego.
 19. Opracowanie biznes planu dla celów uzyskania kredytu inwestycyjnego dla Hotelu "Warszawa" w Augustowie, „Kamba” Sp. z o.o.
 20. Wykonanie analizy finansowej i ekonomicznej projektu pt.: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” stanowiącej załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, ONZ program UNDP.
 21. Opracowanie elementów „Programu Tworzenia Regionalnego Ośrodka Szkolenia Animatorów Kultury i Turystyki Aktywnej” (ROSAKTA) w Supraślu, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Biuro Porozumienia „Zielone Płuca Polski”.
 22. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 serii wykładów szkoleniowych i moderowanie warsztatów z tworzenia produktów turystycznych w ramach projektu "Akademia Produktu Turystycznego”: 1) Produkt turystyczny 2) Finansowanie turystyki, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 23. Szkolenie „Systemowe tworzenie produktów turystycznych w województwie podlaskim”, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 24. Przeprowadzenie wykładów w Sopocie, Warszawie i Krakowie, w ramach szkolenia na temat rozwoju i finansowania obszarów uzdrowisk polskich ”Uzdrowiska Wzrostu”, PART S.A. finansowanie:Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 25. Analiza pt.: „Podejście do problematyki projektu” związanego z ofertą przetargową pod nazwą „Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” Nr 39/PARP/2.3b/2004, Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o.
 26. Główny ekspert w zakresie wdrażania wybranych produktów turystycznych w woj. Pomorskim - II etap realizacji Programu Tworzenia Produktów Turystycznych. Prowadzenie szkoleń z zakresu: „Rozwój strefowego produktu turystycznego, Dwory i Pałace Pomorza”, Produkt turystyczny – kreacja, rozwój i zarządzanie, przykłady wdrożeń”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 27. Realizacja projektu ”Program Rozwoju Produktów Turystycznych woj. Podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem centrów ruchu turystycznego. Konsultacje 12 zespołów produktowych zgromadzonych wokół Lokalnych Organizacji Turystycznych, (skupiających przedsiębiorców, samorządy gospodarcze i terytorialne), realizujących projekt kreacji produktów turystycznych woj. Podlaskiego – wdrażanie doświadczeń zdobytych na Pomorzu w roku 2004.
 28. Szkolenia z zakresu: Mechanizm „turystycznej” kreacji wzrostu gospodarczego kraju i regionu, Proces tworzenia zintegrowanego systemu produktów turystycznych w regionie, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 29. Prezentacja założeń Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013", w ramach euroregionalnego projektu PROT, finansowanego ze środków PHARE 2002, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna Euroregion „Niemen”.
 30. Usługa przewodnicka w języku angielskim w ramach obsługi oficjalnej delegacji ze Szwecji, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego.
 31. Przeprowadzenie 4 wykładów szkoleniowych z zakresu "Turystycznej aktywizacji regionów poprzez kreację i rozwój markowych produktów turystycznych" dla grupy z Ukrainy, ARES S.A. w ramach Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI.
 32. Analiza wybranych elementów działalności Regionalnych Organizacji Turystycznych, jako etap konsultacji społecznych założeń do Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, PART S.A.
 33. Analizy strategiczne do NPR 2007-2013 / turystyka, PART S.A.
 34. Opinia o innowacyjności technologii i jej oddziaływaniu leczniczym, dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1, Hotel SPA, Dr Irena ERIS Sp. z o.o.
 35. Ekspertyza na temat oddziaływania inwestycji na środowisko dla celów aplikowania o środki pomocowe Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 2.2.1. Hotel SPA, Dr Irena ERIS Sp. z o.o.
 36. Analiza uwarunkowań gospodarczych jako podłoża rozwoju turystycznego obszaru wsi Pieszczaniki.
 37. Szkolenia z zakresu programowania i rozwoju produktu turystycznego w Pieszczanikach, Klient prywatny (woj. Podlaskie, gmina Gródek).
 38. Współautor założeń do NPR 2007-2013, „Miejsce turystyki w Narodowym Planie Rozwoju”, odpowiedzialny za zapisy dot. jakości i innowacyjności produktów turystycznych, działań marketingowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce. Opracowywanie strategii, konsultacje, seminaria, prezentacje branżowe na temat „Miejsca turystyki w Narodowym Planie Rozwoju”, PART SA , na zlecenie MGiP.
 39. Tworzenie Polskiego Systemu Informacji Turystycznej na obszarze woj. Podlaskiego. Wdrażanie nowatorskiego systemu komputerowego ISIT. W tym organizacja szkolenia i konsultacji „matrycy” współpracy.
 40. Szkolenia z zakresu ISIT, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (kontrakt menadżerski).
 41. Szkolenia z zakresu: koncepcji funkcjonowania systemu informacji turystycznej (wraz z zarządzaniem) dla liniowego produktu turystycznego „Via Baltica”, PART S.A.
 42. Konsultacje ponad 20 zespołów produktowych zgromadzonych wokół Lokalnych Organizacji Turystycznych (skupiających przedsiębiorców, samorządy gospodarcze i terytorialne), realizujących projekt kreacji produktów turystycznych woj. Pomorskiego. Szkolenia z zakresu: tworzenia produktów turystycznych województwa Pomorskiego. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i PART S.A.
 43. Wykładowca z zakresu kreacji produktów turystycznych na szkoleniach zawodowych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, WUP Wejherowo, szkoleniowa PART S.A.
 44. Szkolenia z zakresu: rozwój turystyki w obszarach wiejskich – pozycja trenera / wykładowcy. Realizacja wstępnych seminariów z zakresu rewitalizacji miejscowości wiejskich, Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego.
 45. Usługi doradcze:Kreacja markowego produktu turystycznego dla gmin Puszczy Knyszyńskiej i Uzdrowiska Supraśl (PHARE ), PART SA.
 46. Opracowanie I części studium wykonalności dla projektu pt.: :Kreacja marki turystycznej województwa podlaskiego oraz zintegrowany program jej promocji”, przygotowywanego do ZPORR, w ramach działania 1.4, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
 47. Stworzenie nowatorskiego systemu pełnej dokumentacji technicznej i uzgodnień prawnych dla 4 nowych szlaków turystycznych: rowerowego 140 km, konnego 120 km, kajakowego 90 km i kolejki wąskotorowej 20 km w obszarze Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza rzeki Supraśl (PHARE) + System prezentacji oraz ustawowych konsultacji z zakresu sporządzania dokumentacji szlaków turystycznych, Związek Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl.
 48. Usługi doradcze, w tym audity terenowe: Wykonawca ekspertyz dot. aspektów środowiskowych w zakresie oddziaływania inwestycji SPA Dr Irena ERIS w Wysokiej Wsi, gmina Ostróda, Usługi doradcze, w tym audity terenowe: Wykonawca ekspertyz dot. aspektów środowiskowych w zakresie oddziaływania inwestycji SPA Dr Irena ERIS w Wysokiej Wsi, gmina Ostróda, Hotel SPA, PART S.A., Dr Irena ERIS Sp. z o.o.
 49. Szkolenia kadry PTTK w obszarach wiejskich i chronionych województwa podlaskiego, PTTK.
 50. Usługi doradcze: Współautor opracowania Markowy produkt turystyczny „EGO”, Konsultacje i prezentacje produktów turystycznych w zespołach problemowych w terenie (3 powiaty Ełk, Gołdap, Olecko i miejscowości gminne), PART S.A.
 51. Usługi doradcze: Opracowanie poradnika pt.: „System ułatwień i wzorcowych rozwiązań dla rozwoju proekologicznej infrastruktury turystycznej w obszarach chronionych i ich otulinach”, PART S.A. (projekt na zlecenie MGPiPS).
 52. Usługi organizacyjno-doradcze: Zarządzanie wdrożeniem II etapu projektu „Podlaski szlak bociani”, odpowiedzialny za konsultacje społeczne, wdrożenia oraz pozyskanie środków z Ministerstwa Gospodarki, 11 samorządów lokalnych, związku gminnego oraz Duńskiej Fundacji Ochrony Środowiska DANCEE, PART S.A.
 53. Usługi doradcze: Nadzór wykonawczy i konsultacje terenowe II etapu wdrażania produktu turystycznego „Podlaski Szlak Bociani”, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP).
 54. Cykl seminariów poświęconych kreacji i wdrażaniu markowego produktu turystycznego „Podlaski Szlak Bociani”, Szkolenia własne EKOTON
 55. Kurs dla przedsiębiorców i samorządów „Marketing turystyczny w Regionie”, Polska Organizacja Turystyczna.
 56. Przygotowanie i prowadzenie przedmiotu „Zagospodarowanie turystyczne” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, WSFiZ w Białymstoku oddział w Ełku.
 57. Kurs dla przedsiębiorców i samorządów „Marketing turystyczny w Regionie”, Polska Organizacja Turystyczna.
 58. Wykłady autorskie z przedmiotu „Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego” w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, WSWFiT w Supraślu.
 59. Wykłady autorskie z przedmiotu „Turystyka aktywna i alternatywna” w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, WSWFiT w Supraślu.
 60. Przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń autorskich z przedmiotu „Strategia rozwoju turystyki w obszarach chronionych” w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, WSWFiT w Supraślu.
 61. Autor i wykonawca programów ( w tym szkoleniowo-doradczych) kilkudziesięciu wizyt studyjnych ekip filmowych, dziennikarzy radiowych i prasowych z kraju i zagranicy, realizujących materiały promocyjne na temat Polski, m.in.: Voyage, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przegląd, Aktualności Turystyczne, National Geografic, The Sudany Times, Le Soir, La Libre Belgique, RAI-3, TVP1, TVP2, TVP3, TV Polonia, TVN, RMF, Radio Białystok, Radio Bis, i Inn, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli, Amsterdamie, Madrycie, Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Miasto Białystok.