Audyt ekologiczny to przegląd zakładu pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Polega on na sprawdzeniu dokumentacji zakładu i określeniu stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska czyli, np.: gospodarkę wodno-ściekową, emisję gazów do powietrza, emisję hałasu, gospodarkę odpadami, oddziaływania na glebę.

Audyt ekologiczny określa, które wymogi są spełnione, a które nie oraz podaje wytyczne co zakład powinien zrobić aby nie przekraczać tychże norm i płacić możliwie najniższe opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Kiedy warto wykonać audyt ekologiczny

  1. Audyt ekologiczny warto wykonać przed prywatyzacją przedsiębiorstwa, fuzją, wejściem na giełdę itd. Audyt jest wtedy kluczowym elementem DUE DILIGENCE, poprawia także wycenę spółki.
  2. Audyt ekologiczny może ustrzec przedsiębiorstwo przed przykrymi niespodziankami ze strony organizacji ekologicznych, które ujawniając niedociągnięcia inwestora są w stanie skutecznie zablokować inwestycję.
  3. Audyt ekologiczny powinien być przeprowadzony przed nową inwestycją – wtedy jest to raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.
  4. Audyt ekologiczny pomaga w  uzyskaniu funduszy ze środków Unii Europejskiej oraz w szybkim uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rodzaje audytów ekologicznych


AUDYT EKOLOGICZNY - WSTĘPNY [eko-screening]; obejmuje sprawdzenie zobowiązań danego przedsiębiorstwa wobec przepisów ochrony środowiska: sprawdzenie dokumentacji ochrony środowiska, określenie rodzajów dokumentacji, które powinny być prowadzone w zakładzie. Efektem eko-screaningu jest określenie jakie wymogi ochrony środowiska musi spełniać dane przedsiębiorstwo oraz jakie występują braki i zobowiązania, które muszą zostać spełnione.

AUDYT EKOLOGICZNY – PODSTAWOWY; obejmuje zakres audytu wstępnego rozbudowanego o analizę wpływu przedsiębiorstwa na poszczególne elementy środowiska, m.in.: gospodarkę wodno-ściekową, emisję gazów do powietrza, emisję hałasu, gospodarkę odpadami, oddziaływania na glebę, a także analizę możliwych konfliktów społecznych. Prace odbywają się w zakładzie klienta.

AUDYT EKOLOGICZNY – PEŁNY [ustawowy]; obejmuje zakres audytu podstawowego rozbudowanego o analizę kompleksowego przeglądu ekologicznego wykonaną zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz.902, ze zm.) i uwzględnia szczegółową analizę wypływu zakładu na poszczególne elementy środowiska oraz szczegółowe obliczenia emisji związanych z funkcjonowaniem zakładu oraz przewidziane minimalizacje tych oddziaływań.

AUDYT EKOLOGICZNY - LUX; obejmuje zakres audytu w wersji pełnej rozbudowanego o porównanie warunków funkcjonowania zakładu do zaleceń najlepszych dostępnych technik (ang. BAT – Best Available Techniques). Jest to zintegrowana analiza środowiskowa. Wersja rozbudowana audytu ekologicznego uwzględnia określenie dostosowania zakładu do wytycznych BAT oraz wyznacza sposób uzyskania dofinansowania na dostosowanie zakładu do funkcjonowania zgodnie z BAT.

h4