UWAGA !!!
Godziny pracy Klubu Czystego Biznesu w Białymstoku:
Wtorek, w godz. 8:00 - 12:00
Czwartek, w godz. 12:00 - 16:00

Od czerwca 2008 r. działa pierwszy w północno-wschodniej Polsce Klub Czystego Biznesu koordynowany przez EKOTON, realizowany we współpracy z Krakowską Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska". 1 grudnia 2008 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Białostockiego Klubu CB i przyjęcie pierwszych zgłoszeń do Programu Czysty Biznes (relacja z konferencji otwarcia Klubu Czystego Biznesu).

Od 1998 roku Program Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska. Z Programu Czysty Biznes skorzystało już ponad 5000 przedsiębiorstw.

Program Czysty Biznes jest adresowany do firm, które traktują ochronę środowiska priorytetowo i angażują się w praktyczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program pomaga firmom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska, realizować sprawdzone i nowatorskie inicjatywy proekologiczne, aby stały się one stałymi elementami systemu zarządzania firmą, przyczyniając się w bezpośredni sposób do zwiększenia jej konkurencyjności.

Zapraszamy do udziału w programie poprzez uczestnictwo w Klubie Czystego Biznesu (KCB) w Białymstoku. Zapewniamy opiekę Koordynatora KCB, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami oraz pomaganie im w korzystaniu z możliwości Programu.

W latach 1998-2006 z programu skorzystało ponad 5000 firm.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia programu oraz firm Czystego Biznesu, w 2008 rozpoczynamy nową czteroletnią edycję, skierowaną do małych i średnich firm w całej Polsce: tematycznie poprzez programy branżowe: Czysta Turystyka, Zielone Biuro, Zielone Parki Przedsiębiorczości (www.czystybiznes.pl); geograficznie w oparciu o strukturę regionalną Klubów Czystego Biznesu (400 firm zrzeszonych w 15 Klubach) oraz wzdłuż Zielonych Szlaków Greenways (www.greenways.pl).

Angażując firmy w Czysty Biznes, zamierzamy pomóc im lepiej wykorzystywać zasoby środowiskowe doprowadzając do:
•  zmniejszenia zużycia energii, o co najmniej 10%,
•  zmniejszenia zużycie wody, o co najmniej 20%,
•  zmniejszenia zużycia surowców i materiałów, o co najmniej 5%,
•  zmniejszenia wytwarzanych odpadów i emisji, o co najmniej 10%.

Wspierając proekologiczne działania małych i średnich firm, chcemy przyczynić się do wykreowania korzystniejszych uwarunkowań prawnych, finansowych i organizacyjnych dla rozwoju przemysłu środowiskowego w Polsce. Współpracując z przedsiębiorcami, będziemy wykorzystywać Kluby Czystego Biznesu do budowania klimatu społecznego poparcia, który będzie sprzyjać rozwojowi firm działających na rzecz ochrony środowiska oraz społeczności lokalnych.

Program Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększyć ich konkurencyjność poprzez:
• świadczenie pomocy w realizacji proekologicznych działań małych i średnich firm: doradczej,
szkoleniowej, informacyjnej;
• udostępnianie praktycznych rozwiązań prośrodwiskowych, zastosowanych w firmach z Polski
i zagranicy;
• wyróżnianie najlepszych wdrożeń i działań proekologicznych poprzez konkursy: Ogólnopolskie Nagrody Czystego Biznesu oraz Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”;
• monitorowanie nowości w zakresie biznesu i ekologii, w tym inicjatyw legislacyjnych,
i udostępnianie ich firmom poprzez infolinię i serwisy informacyjne;
• umożliwianie monitorowania wpływu firmy na środowisko poprzez narzędzie internetowe „Menadżer Środowiska” (www.eko-spec.pl);
• kreowanie nowego rynku dla „zielonych” produktów i usług;
• kształtowanie nowych produktów finansowych dla inwestycji proekologicznych w małych
i średnich przedsiębiorstwach;
• współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;
• umożliwianie firmom wspólnego działania na rzecz korzystnych uwarunkowań prawnych
i finansowych dla rozwoju firm przemysłu środowiskowego.

Adresaci Programu:

Małe i średnie przedsiębiorstwa
główni adresaci Programu Czysty Biznes, firmy produkcyjne lub usługowe, które chcą rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska i BHP.

Duże firmy
zainteresowane ograniczeniem własnych kosztów poprzez uczestnictwo w Programie dostawców
i kontrahentów firmy, zapraszane są do Programu w charakterze firmy patronackiej.

Samorządy
zainteresowane udziałem w projektach Czystego Biznesu związanych z podnoszeniem konkurencyjności regionów oraz aktywnym wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podnoszenia ekologicznych standardów działania.

Specjaliści Czystego Biznesu pomagają firmom:

 • Zidentyfikować najczęściej powtarzające się problemy środowiskowe (200 audytów środowiskowych).
 • Wypracować działania ograniczające negatywne oddziaływanie firmy na środowisko, oparte na praktycznych rozwiązaniach, zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych (150 programów).
 • Wdrożyć programy naprawcze (100 wdrożeń), które przyczynią się do obniżenia kosztów działalności i wypracowania oszczędności

Uczestnicząc w programie, firmy mogą korzystać z:

 • pomocy szkoleniowej i informacyjnej w realizacji działań proekologicznych;
 • dostępu do specjalistycznej pomocy doradców i audytorów środowiskowych;
 • praktycznych rozwiązań prośrodwiskowych, zastosowanych w firmach z Polski, Norwegii oraz innych krajów Unii Europejskiej;
 • wypracowanych, we współpracy z instytucjami finansowymi, tanich i przyjaznych dla firm mechanizmów finansowania inwestycji środowiskowych, które ułatwią przedsiębiorcom wdrażanie inwestycji proekologicznych, a spłacane będą z osiągniętych oszczędności;
 • możliwości wspólnego działania na rzecz korzystnych uwarunkowań prawnych i finansowych służących rozwojowi firm przemysłu środowiskowego;
 • nowości w zakresie biznesu i ekologii, w tym inicjatyw legislacyjnych, udostępnianych poprzez Centrum Informacji Ekologicznej (infolinia, serwisy informacyjne);
 • narzędzia internetowego „Menadżer Środowiska" (www.eko-spec.pl), które umożliwia monitorowanie wpływu firmy na środowisko;
 • możliwości wyróżnienia najlepszych wdrożeń i działań proekologicznych poprzez konkursy: Ogólnopolskie Nagrody Czystego Biznesu oraz Europejskie Nagrody Biznes dla Środowiska.

Programy tematyczne Czystego Biznesu:

ZIELONE BIURO - pomoc w zarządzaniu biurem w sposób oszczędny i zarazem przyjazny dla środowiska. Firmy, które zasługują na wyróżnienie, otrzymują certyfikat „Zielonego Biura" przyznawany przez niezależną Kapitułę.

CZYSTA TURYSTYKA - podnoszenie konkurencyjności firm z branży turystycznej poprzez podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska. Firmy, które zasługują na wyróżnienie, otrzymują certyfikat „Czystej Turystyki" przyznawany przez niezależną Kapitułę.

ZIELONE PARKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ZPP) - podnoszenie atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez wspólne działania przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych związane z zagospodarowaniem terenu, oznakowaniem, zielenią, wspólną gospodarką odpadami, podniesieniem bezpieczeństwa.

WIZERUNEK - inicjowanie działań na rzecz zmiany fizycznego otoczenia firmy (zieleń, mała architektura, oznakowanie) przy zaangażowaniu jej pracowników oraz partnerów lokalnych.

MINIMALIZACJA ODPADÓW I STRAT - pomoc w zmniejszeniu ilości produkowanych odpadów, zmniejszeniu zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, co prowadzi do poprawy zarządzania, wyższej wydajności oraz zmniejszenia kosztów.

Co zyskuje firma przystępując do Programu Czysty Biznes?

 • obniża koszty działalności dzięki racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą, odpadami;
 • zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • nawiązuje kontakty z innymi firmami uczestniczącymi w Programie Czysty Biznes.

Uczestnicząc w Programie Czysty Biznes, firmy mogą:

 • wypracować konkretne oszczędności finansowe;
 • lepiej zarządzać surowcami, energią, wodą i odpadami;
 • wdrażać inwestycje proekologiczne;
 • angażować pracowników w działania proekologiczne;
 • poprawić stan środowiska wewnątrz i wokół firmy;
 • wypracować lepsze relacje z innymi firmami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i sąsiadami.

Nowa edycja Programu Czysty Biznes, zaplanowana na lata 2007-2011 i realizowana pod hasłem „Propagowanie czystego biznesu w Polsce", jest skupiona na mobilizowaniu i ukierunkowaniu programów publicznych na potrzeby przedsiębiorców oraz pokazywaniu, na przykładach firm Czystego Biznesu, co jest możliwe, potrzebne, a co przeszkadza we wspieraniu ich rozwoju.

Celem, realizowanego we współpracy z norweską organizacją Green Business Norway przedsięwzięcia, jest promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców. Projekt pomoże firmom, w szczególności małym i średnim, bardziej efektywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami naturalnymi. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w projekcie mają możliwość ograniczenia swojego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody, surowców, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji, zaś osiągnięte efekty środowiskowe przełożą się na korzyści ekonomiczne. Przy wdrażaniu projektu wykorzystywane jest również interaktywne narzędzie internetowe "Menadżer Środowiska", które zostało opracowane w latach 2004-2006 w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu UE Life Environment.

W ramach projektu zidentyfikowane zostaną najczęściej powtarzające się problemy środowiskowe firm - beneficjentów oraz wypracowane zostaną programy ograniczenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko zawierające praktyczne rozwiązania tych problemów, zarówno inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Rozwiązania te będą wdrażane przez firmy członkowskie Programu Czysty Biznes, przy zaangażowaniu specjalistów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz ekspertów zewnętrznych.

Aby ułatwić przedsiębiorcom wdrażanie inwestycji proekologicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska angażuje do współpracy instytucje finansowe w celu wypracowania tanich i przyjaznych dla firm mechanizmów finansowania inwestycji środowiskowych, które spłacane będą z osiągniętych oszczędności.

Więcej informacji na: www.czystybiznes.pl

Już dziś wstąp do Klubu Czystego Biznesu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Siedziba Klubu Czystego Biznesu:
ul. Włókiennicza 7A lok. 14U
15-464 Białystok

Koordynator Klubu Czystego Biznesu w Białymstoku:
Agnieszka Olędzka
e-mail: srodowisko3@ekoton.pl

UWAGA !!!

Godziny pracy Klubu Czystego Biznesu w Białymstoku:
Wtorek, w godz. 8:00 - 12:00
Czwartek, w godz. 12:00 - 16:00


„Propagowanie czystego biznesu w Polsce" 2007-2011


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

szkoleniowej, informacyjnej;